Will You Follow

Will you follow the Shepherd who knows the way
Will you follow the King from above
Will you follow the shepherd every day
Will you follow the God of love

I will follow the God of love
I will follow him