I Like God

I like God (I like God)
I like God (I like God)
I like God (I like God)
Oh yes I do (Oh yes I do)
I like God (I like God)
I like God (I like God)
Oh yes it's true (oh yes it's true)

Boop boop she do (boop boop she do)

I like God (I like God)
God likes me (God likes me)
God like you (God likes you)
Oh yes it's true (oh yes it's true)
God likes me (God likes me)
God likes you (God likes you)
Oh yes it's true (oh yes it's true)

Boop boop she do (boop boop she do)