I Can Wriggle

I can wriggle like a worm
Jump like a flea
Growl like a tiger
And buzz like a bee
I can waddle like a duck
And sing like a bird
I am wonderfully made
Wonderfully made
And I thank you God

I can slither like a snake
Run like a hare
Dive like a dolphin
And hug like a bear
I can curl up like a cat
And dig like a dog
I am wonderfully made
Wonderfully made
And I thank you God